• Mijn dichtstbijzijnde stad

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor Kool List Directory en Classifieds

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zullen uw gebruik van onze website, KoolList.com, beheren.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van KoolList.com. Door KoolList.com te gebruiken, stemt u ermee in alle hierin vermelde bepalingen en voorwaarden te accepteren. U mag deze Website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze Algemene Voorwaarden.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar oud mogen KoolList.com niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud die u bezit, zijn Kool List Directory en Classifieds en / of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die deze website bevat.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website. Voor Classified Posts en Directory Listings gegenereerd door Gebruikers, garandeert KoolList.com niet de producten of diensten geadverteerd door enige entiteit noch verantwoordelijkheid nemen voor de nauwkeurigheid van posts.

beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • het publiceren van enig KoolList.com-materiaal in een andere media-vorm;
  • het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van enig KoolList.com-materiaal;
  • het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • willens en wetens plaatsen of publiceren van iets dat illegaal is in het land waar u woont. Bovendien zal er absoluut geen posting zijn van: mensenhandel, drugs van welke aard dan ook (illegaal en voorschrift), black hat of warez-software of -diensten of pornografie van welke aard dan ook. Als een gebruiker beperkingen pleegt die specifiek zijn voor dit onderwerp, verwijdert KoolList.com de vermelding of het bericht onmiddellijk, neemt de cookie en het IP-adres van de gebruiker op en meldt de wetshandhaving.

Bepaalde delen van deze website kunnen niet door u worden bezocht en Kool List Directory en Classifieds kunnen de toegang door u tot alle delen van deze website verder beperken, op elk moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

uw inhoud

In deze Algemene voorwaarden betekent "Uw inhoud" alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Kool List Directory en Classifieds een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Kool List Directory and Classifieds behoudt zich het recht voor om al uw inhoud van deze website te allen tijde en zonder kennisgeving te verwijderen.

Geen garanties

Deze Website wordt aangeboden "zoals ze is", met alle fouten, en Kool List Directory en Classifieds geven geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of de materialen op deze Website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

Kool List Directory en Classifieds, noch enige van haar functionarissen, directeurs en werknemers, zullen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor iets dat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. Kool List Directory en Classifieds, inclusief haar functionarissen, directeurs en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij in de ruimste zin Kool List Directory en Classifieds van en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden

Kool List Directory en Classifieds is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig zult herzien.

Toewijzing

Kool List Directory and Classifieds mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Kool List Directory en Classifieds en u in verband met uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van uw respectieve Land, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken die gevestigd zijn in het land waar u woont om geschillen te beslechten.